© Copyright

Copyright:

Tenzij anders vermeld, is het op landscape-photos.nl aanwezige materiaal – tekst of beeld, intellectueel eigendom van landscape-photos.nl. Aanvullend heeft landscape-photos.nl afspraken gemaakt met auteurs welke haar het recht geeft hun werken openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Al deze werken aangevuld met de voor landscape-photos.nl, haar website landscape-photos.nl en aldaar gebruikte vormgeving, kleurstelling en afmeting zijn auteursrechtelijk beschermt (zie Auteurswet).

Het is bezoekers van landscape-photos.nl NIET toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken (werk van letterkunde, wetenschap of kunst) op welke wijze dan ook zelf openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief het publiceren op een eigen (intra)netwerk, het publiceren via een eigen netwerk (per e-mail) zonder expliciete schriftelijke toestemming van landscape-photos.nl, de producent van landscape-photos.nl of enig andere op de site aanwezige auteur.

Elke overtreding van dit recht zal onmiddellijk als inbreuk beschouwd worden; overtreders van misbruik worden direct schriftelijk op de hoogte gesteld van hun overtreding(en). Geschillen zullen worden voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen, c.q. het verlies van inkomsten, alsmede de eventuele kosten voor gerechtelijke stappen zullen op de overtreder(s) verhaald worden.

landscape-photos.nl streeft naar strikte naleving van deze regels.

© 2019 landscape-photos.nl

Last Updated on